Đi đầu  kinh doanh thiết bị giám sát hành trình, liên tục có sản phẩm, dịch vụ mới.