AEE cùng thúc đẩy phát triển để góp phần bảo vệ biển đảo và tổ quốc Việt Nam.